ERAMSUS+

Studenci

logo_erasmusplus

Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020

Punktem wyjścia dla tworzenia międzynarodowej strategii ANS TWP w Szczecinie jest planowanie, podejmowanie i realizacja działań zmierzających do oferowania szerokiej gamy różnorodnych produktów i usług edukacyjnych, skierowanych do różnych grup odbiorców. Nasza szkoła zapewnia nie tylko studia na poziomie licencjackim i magisterskim, ale ma również bogaty katalog kursów zawodowych dla osób dorosłych (np. Opiekun osoby starszej, Bezpieczeństwo pracy, czy Pierwsza pomoc przedmedyczna) oraz warsztatów uzupełniających wiedzę i umiejętności nauczycieli szkół podstawowych i średnich (np. Jak motywować uczniów do uczenia się?, Zachowania trudne, problemowe uczniów podczas lekcji i jak na nie reagować; Emisja i higiena głosu). Jednocześnie przy wdrażaniu takich działań, mamy na uwadze to, że doświadczenia społeczno-gospodarcze ostatnich lat wskazują, że rynek pracy oraz coraz silniej związany z nim rynek edukacyjny, nie ogranicza się już tylko do sfery lokalnej (regionu, kraju), ale często obejmuje cały kontynent, a nawet świat. Osoby z wielu grup wiekowych i zawodowych są gotowe zmienić swoje miejsce zamieszkania, tymczasowo lub na stałe, w celu poszukiwania ofert edukacyjnych czy możliwości pracy bardziej odpowiadających ich osobistym preferencjom niż te dostępne w obecnym miejscu życia.
Aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom chcielibyśmy w ramach funkcjonowania uczelni, zapewnić naszym studentom, słuchaczom studiów podyplomowych, uczestnikom kursów dla dorosłych i pracownikom, możliwość skorzystania z potencjału współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus +.
W swoich działaniach, planujemy wykorzystać przede wszystkim współpracę transgraniczną z partnerami z Niemiec oraz Skandynawii, poszukując kontaktów w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach o profilu zbliżonym do naszej uczelni.
Pierwszym krokiem jest organizacja w naszej uczelni działu, który będzie zajmował się współpracą międzynarodową w ramach programu Erasmus +. Poznanie wszystkich zasad i wymogów uczestnictwa w programie, a także zapewnienie doskonałego zaplecza formalnego i administracyjnego zarówno dla wyjeżdzających, jak i przyjeżdzających uczestników.
Jeśli chodzi o studentów, na początku, chcielibyśmy skupić się na trzech głównych kierunkach kształcenia dostępnych w naszej uczelni: pedagogice, kryminologii oraz lingwistyce stosowanej. Kierunki te, prowadzimy zarówno na poziomie licencjackim i magisterskim i chcielibyśmy zapewnić możliwość uczestnictwa w programie studentom obu tych poziomów. Wyjazd na stypendium do zagranicznej uczelni partnerskiej byłby dla nich szansą na poznanie systemu edukacji w innym niż polskie ujęciu, zdobycie nowych doświadczeń życiowych, poznanie sposobów życia w innych krajach, a także zdobycia i poprawienia umiejętności językowych. Podobne korzyści miałaby wizyta zagranicznych studentów w naszej uczelni, która niewątpliwie będzie mieć pozytywny wpływ na jej codzienne funkcjonowanie.
Chcemy również wykorzystać potencjał dydaktyczny naszych nauczycieli akademickich, którzy mogliby podnosić swoje umiejętności nauczania na wizytach w zagranicznych uczelniach partnerskich, uczestnicząc w wykładach i szkoleniach. Nauczyciele mogą dzielić się swoimi doświadczeniami z pracownikami, którzy w ramach programu odwiedza nasza uczelnię.
Chcemy również przygotowywać wspólnie z partnerami zagranicznymi szkolenia zawodowe dla osób dorosłych, uwzględniające zarówno potrzeby rynku pracy w naszym kraju, jak i kraju partnerów.
W przyszłości planujemy również uruchomienie międzynarodowych studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana we współpracy z jedną z szkół hiszpańskich.
W naszej uczelni chcemy zapoczątkować współpracę międzynarodową odnoszącą się zarówno do sfery edukacyjnej, dydaktycznej, jak i administracyjnej. Partnerstwo z uczelniami i przedsiębiorstwami z innych krajów, pozwoli nam na dokonanie zmian w naszej instytucji, które umożliwią ulepszenie zasad jej funkcjonowania przede wszystkim jako placówki edukacyjnej szkolnictwa wyższego, ale również jako organizacji o złożonej strukturze, wymagającej odpowiedniego zarządzania pracownikami i koordynacji ich zadań.
W swoich działaniach podejmowanych w ramach programu Erasmus+ chcemy pracować na rzecz zwiększania poziomu wykształcenia adekwatnego do potrzeb współczesnego społeczeństwa europejskiego. Nasza uczelnia uczestniczy już w partnerstwie szkół wyższych Pomorza Zachodniego zawartym przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy, które ma na celu monitorowanie karier absolwentów, a zwłaszcza ich aktywności na rynku pracy po ukończeniu studiów. Pozwala to, na opracowywanie programów nauczania zgodnych z potrzebami potencjalnych pracodawców naszego regionu. Kolejnym krokiem, jaki chciałaby podjąć nasza uczelnia jest rozszerzenie takich działań na rynki międzynarodowe, przede wszystkim w ramach współpracy transgranicznej, pozwalającej na dopasowanie wspólnej oferty edukacyjnej, a tym samym zwiększenie mobilności pracowników. Takie partnerstwo pozwala również na bliższa współpracę uczelni z różnymi przedsiębiorstwami i organizowanie staży: np. studentów i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, a pracowników przedsiębiorstw na uczelni. W ramach naszej instytucji funkcjonuje też Komisja do spraw Jakości Kształcenia, która na bieżąco monitoruje poziom przeprowadzanych zajęć zarówno pod względem formalnych wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i obowiązujących zasad etycznych i społecznych.

Erasmus Policy Statement 2014-2020

The starting point for the creation of the University’s international strategy is to plan, to initiate and to implement measures aiming at providing a wide range of different products and educational services directed to different recipients. Our school provides not only studies at the undergraduate and graduate levels, but also has a rich catalog of occupational training courses for adults (e.g., Senior care assistant, Safety, and First Aid) and workshops enriching knowledge and skills of teachers in primary and secondary schools (e.g. How to motivate students to learn?; Difficult and problematic behaviors of students during lessons and how to react to them; Emission and hygiene of voice). At the same time while implementing such measures, we have in mind that the socio-economic experiences of recent years suggests that the labor market and the educational market, increasingly associated with it, are no longer limited to a local (regional, national) sphere, but often covers the entire continent and even the world. People from many age groups and of various occupations are ready to change their place of residence, either temporarily or permanently, in order to seek educational possibilities, or employment opportunities more suited to their personal preferences than those available in current life.
To meet these expectations, within the framework of the university, we would like to provide our students, post-graduates, participants of courses for adults, and our employees with opportunity to take advantage of the potential of international cooperation as a part of the program Erasmus+ .
In our activities, we plan to use mainly cross-border cooperation with partners from Germany and Scandinavia, seeking contacts in scientific institutions and companies with a profile similar to the one of our university.
The first step is establishment a department within our university that will deal with international cooperation as a part of the program Erasmus+. Then follows learning all the rules and requirements for participation in the program, and to providing a perfect formal and administrative background for both leaving and arriving participants.
As for the students, initially we would like to focus on three main areas of education available in our university: pedagogy, criminology, and applied linguistics. We offer these degree courses, on both undergraduate and graduate levels, and we would students of both levels to have the opportunity to participate in the program. A scholarship at a foreign partner university would be an opportunity for them to learn about the education system based on other principles than the Polish one, gaining new life experiences, learning ways of life in other countries, as well as acquiring and improving foreign language skills. Foreign students may receive similar benefits from their visit at our university, which will undoubtedly have a positive impact on their daily functioning.
We also want to exploit didactic potential of our university teachers, who could improve their teaching skills while visiting foreign partner universities, participating in lectures and training courses. Teachers can share their experiences with employees who are part of the program visiting our university.
We also want to prepare jointly with foreign partners vocational training for adults, taking into account both the needs of the labor market in our country, and the country partners.
In future, we also plan to launch international MA studies of applied linguistics in cooperation with one of Spanish schools.
First and foremost, we want our university to initiate international cooperation concerning both the sphere of education, teaching and administration. Partnerships with universities and companies from other countries will allow us to make changes in our institution which enable improvement of principles of its functioning, primarily as an educational institution of higher education, but also as an organization with a complex structure that requires proper management of employees and coordinate their tasks.
In our activities as a part of the program Erasmus+ we want to work to increase the level of education adequate to the needs of contemporary European society. Our university has been already involved in a partnership of universities of Western Pomerania signed at the Voivodeship (Regional) Employment Agency which aims to monitor the careers of graduates, particularly their activity in the labor market after graduation. This allows to elaborate curricula compatible with the needs of potential employers in our region. The next step our university would like to take is to extend such activities to international markets, especially as a part of cross-border cooperation, permitting adjustment of shared educational offer and thereby enhancement of employees’ mobility. This partnership also enables closer collaboration of the university with various companies and organizing internships, e.g. students and research scientists in companies, and employees of companies at the university. The Commission on Quality of Teaching, operating as a part of our institution, constantly monitors quality of the courses, both in terms of formal guidelines of the Ministry of Education and the applicable ethical and social rules.

Komisja Europejska przyznała Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
KARTĘ ERASMUSA dla szkolnictwa wyższego na lata 2014 -2020

Karta PL

Karta ENG