Pedagogika

Studia II stopnia

W toku kształcenia na kierunku pedagogika student uzyskuje poszerzoną wiedzę pedagogiczno-psychologiczną oraz umiejętności i kompetencje w zakresie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, tworzenia programów kształcenia uwzględniających najnowsze tendencje metodyczne, promowania strategii edukacyjnych uwzględniających twórczy rozwój przy zachowaniu i wspieraniu indywidualnych potrzeb i potencjału rozwojowego ucznia i wychowanka. Poza blokiem przedmiotów pedagogicznych student zgłębia dziedziny wiedzy kształtujące jego ogólne humanistyczne przygotowanie do pracy pedagoga, nauczyciela. Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają studentowi zdobycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z wybraną specjalnością kształcenia.

Ogólne cele kształcenia na kierunku Pedagogika II stopnia zakładają między innymi:

 • nabycie poszerzonej wiedzy pedagogicznej w zakresie teoretycznych podstaw wychowania i kształcenia obejmującej terminologię, teorie, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej;

 • kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi młodzieżą i dorosłymi, zgodnie z nowoczesnym podejściem do rozwoju człowieka uwzględniającym jego indywidualne potrzeby (z poszanowaniem potrzeb ekspresji indywidualnej osobowości i samorealizacji);

 • nabycie wiedzy praktycznej oraz umiejętności w zakresie diagnozowania, projektowania, organizowania i realizowania działalności, kształcącej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej w odniesieniu do grup i jednostek.

 • Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem m.in. z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, prawa. Integralną częścią kształcenia są praktyki pedagogiczne realizowane w zależności od wybranej specjalności w odpowiednich placówkach i instytucjach.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się miedzy innymi:

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika porównawcza
 • Pedeutologia
 • Andragogika
 • Współczesne kierunki pedagogiczne
 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Metodologia badań społecznych
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Media w edukacji

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Czachowskiego 5/1, Zgorzelec
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: rekrutacja-ostroleka@wshtwp.pl