PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ.

Studia podyplomowe dla nauczycieli | Szczecin, Konin, Białystok

Cel studiów:
Absolwent studiów, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego uzyska odpowiednio:

  1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
  2. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U.2019 poz.1450.
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów:
Ad 1. Studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub treściom prowadzonych zajęć.
Ad 2. Studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Króla Wł. Jagiełły 5, Ostrołęka
Tel: 29 764 54 87
Tel. kom.: 510 544 458
E-mail: rekrutacja-ostroleka@anstwp.pl